In het jaarverslag over 2012 formuleerde het CvB de taakstelling, dat het buffervermogen van de stichting moest worden versterkt en mede daartoe werd een begroting 2015 vastgesteld van positief
€ 466,-. De realisatie was belangrijk hoger met een positief resultaat van € 132.868,-.


De onderhoudsvoorziening bedraagt per 31-12-2015
€ 682.947,- en voldoet voor de in het meerjaren-
onderhoudsplan voorziene posten van groot onderhoud.
Voor een nadere uiteenzetting van de posten:
In het onderhoudsplan wordt verwezen naar het hoofdstuk huisvesting en gebouwenonderhoud.

De verplichte voorziening voor jubilea bedraagt per 31-12-2015 € 165.384,- en is op het vereiste niveau van de toekomstige verplichtingen gebracht.

Per ultimo 2015 bedraagt het balanstotaal van Stichting Voila € 3.858.259. Dit totaal vertoont een stijging ten opzichte van de € 3.631.787 een jaar eerder.

De financiële kengetallen en streefwaarden staan hieronder weergegeven:Continuïteitsparagraaf/Toekomstige
ontwikkelingen

Naast de begroting 2016 is er ook een meerjaren-begroting opgesteld over de jaren 2016 tot en met 2019. De leerling prognoses zijn opgesteld door de stichting en beoordeeld of de ontwikkeling in de toekomst aansluit op het verleden.
Personele bezetting en leerlingaantallen, als basis voor meerjarenbegroting 2016-2019 Stichting Voila moet de komende jaren rekening houden met een blijvende daling van het aantal leerlingen. De krimp van het aantal leerlingen heeft er voor gezorgd dat er per
1 augustus 2015 de school “Kinderland” is gefuseerd is met de school “De Groenhorst”. Onderdeel van de meerjarenbegroting is de personele meerjarenbegroting.
In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen opgenomen op basis waarvan de meerjarenbegroting tot stand is gekomen.Op personeelsgebied is wellicht in de toekomst door natuurlijke uitstroom en mobiliteit tussen de scholen nog een aanvullende bezuiniging in formatie te realiseren. De FTE’s zullen naar de toekomst verder aflopen.

Tabel prognose personele bezetting op basis van leerling prognoses:

Voila is de afgelopen jaren actief aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de eerste en tweede rapportage van de toetsing van het ‘In Control Framework’. Het normenkader, aan de hand waarvan concreet wordt gemaakt wanneer Voila ‘In Control’ is, is in april 2015 geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door het CvB. In april en mei 2016 is de toetsing uitgevoerd op alle aspecten uit het normenkader. Op basis van deze toetsing kan vastgesteld worden dat Voila op totaalniveau en op alle individuele onderdelen ‘In Control’ is. Voor meer informatie lees de toetsingsrapportage ‘In Control Framework’.