Het jaar 2015 was voor Voila een spannend jaar op het gebied van huisvesting. Voor het eerst is Voila bouwheer bij de nieuwbouw van twee van haar scholen. Gemeld kan worden dat de aanbesteding en start van de realisatie zeer voorspoedig verlopen zijn.

In 2015 is Voila verantwoordelijk geworden voor het zogenaamde buitenonderhoud.


Per 01-01-2015 heeft het Rijk deze verantwoordelijk-
heid weggehaald bij de Gemeenten en bij de schoolbesturen neergelegd. Voor Voila is de overgang soepel verlopen en zijn er geen zorgen omdat er goed zicht is op de te verwachten grote uitgaven, zijn de reserveringen op orde en is er een nieuw Integraal Huisvestingsplan in de Gemeente Leusden vastgesteld waarin de nieuwbouw voor de resterende scholen in een oud gebouw is opgenomen.

Voila heeft in samenwerking met twee andere besturen (PCBO Amersfoort en Het Sticht) het groot onderhoud voor de komende drie jaar Europees aanbesteed en gegund aan een achttal partijen.

In samenwerking met de gemeente Leusden werkt het bestuur aan een onderzoek dat moet uitwijzen of ten aanzien van de onderwijshuisvesting een nauwere samenwerking met gemeente Leusden en andere schoolbesturen noodzakelijk is. In 2015 is hier een aanvang mee gemaakt.
In 2015 is ruim € 45.000,- van de impulsgelden besteed aan ondersteuningsvragen op het gebied van de basisondersteuning. Deze vragen waren en zijn nog steeds heel divers. Een aantal voorbeelden: Coaching van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement, ondersteuning van leerkrachten in groepen met veel gedragsproblematiek, leerkrachten extra tijd geven om hun eigen groepsplannen goed op orde te hebben, individuele ondersteuning van leerlingen, op diverse gebieden, coaching van intern begeleiders, het realiseren van een pilot yoga om de concentratie van leerlingen - en als gevolg daarvan het leerrendement- te verhogen, een tijdelijke benoeming van een onderwijsassistent om de klassenorganisatie goed op orde te krijgen. Bij elke toekenning was er een evaluatie van het gelopen traject met als speerpunt: Wat heeft de school hiervan geleerd om een volgende, gelijke aanvraag te voorkomen?

De intern begeleiders komen bij elkaar in kenniskringen, (op gebiedsniveau) georganiseerd door het SWV, leerteams (samen met de collega’s van Larikslaan 2, op lokaalniveau) en bijeenkomsten op bestuursniveau.