Begin 2015 is een vragenlijst onder alle medewerkers uitgezet waar men kon aangegeven wat het niveau was van de verschillende onderdelen van het schoolportaal. Medewerkers die aangaven over minimaal ICT niveau te beschikken, zijn door bovenschools ICT-ers bijgeschoold. Medewerkers met een gemiddeld niveau zijn zo nodig door de ICT-ers van de betreffende scholen bijgeschoold.

Eind 2015 is een vragenlijst ontwikkeld over de ICT competenties. Deze zal in 2016 nog met een klankbordgroep ouders en leerlingen worden besproken om daarna definitief te worden gemaakt. Start schooljaar 2016/2017 zal deze vragenlijst in Coo7 worden opengesteld en zal als tool door de directies worden ingezet.

School De Rossenberg is in het schooljaar 2015/2016, in de groepen 4 en 5, met een proef begonnen met het werken met het programma Snappet. Snappet biedt een rijk aanbod aan van leerstof op maat. Het programma is zelf corrigerend. De eerste ervaringen lijken positief. Eind schooljaar 2015/2016 zal worden bepaald of men er verder mee zal gaan. Deze ervaring zal met de overige Voila scholen gedeeld gaan worden. Op de Voila scholen is er in 2015 in 202 chromebooks of chromeboxen geďnvesteerd en in 50 bordcomputers (stand alone). Alle scholen zijn voorzien van een glasvezelverbinding en beschikken over een uitstekend werkend WIFI netwerk.
In 2015 is ruim € 45.000,- van de impulsgelden besteed aan ondersteuningsvragen op het gebied van de basisondersteuning. Deze vragen waren en zijn nog steeds heel divers. Een aantal voorbeelden: Coaching van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement, ondersteuning van leerkrachten in groepen met veel gedragsproblematiek, leerkrachten extra tijd geven om hun eigen groepsplannen goed op orde te hebben, individuele ondersteuning van leerlingen, op diverse gebieden, coaching van intern begeleiders, het realiseren van een pilot yoga om de concentratie van leerlingen - en als gevolg daarvan het leerrendement- te verhogen, een tijdelijke benoeming van een onderwijsassistent om de klassenorganisatie goed op orde te krijgen. Bij elke toekenning was er een evaluatie van het gelopen traject met als speerpunt: Wat heeft de school hiervan geleerd om een volgende, gelijke aanvraag te voorkomen?

De intern begeleiders komen bij elkaar in kenniskringen, (op gebiedsniveau) georganiseerd door het SWV, leerteams (samen met de collega’s van Larikslaan 2, op lokaalniveau) en bijeenkomsten op bestuursniveau.