Het Samen Werkings Verband (SWV) De Eem heeft in 2014 de doelen geformuleerd voor de basisondersteuning. Wat verstaan we hieronder en waar moeten scholen in 2017 aan voldoen? Dit is vastgelegd in de 10 beloftes. In de school ondersteuningsplannen (SOP) stellen de scholen vast hoe zij hierin staan en wat zij nodig hebben om aan die basisondersteuning te voldoen.

Het SWV heeft in 2015 € 95,00 per leerling beschikbaar gesteld om de basisondersteuning op de scholen verder te ontwikkelen en deze doelen te behalen. Deze zogenaamde impulsgelden zijn door Voila gebundeld. Van dit bedrag ontvangt elke school € 45,00 per leerling om de intern begeleider te bekostigen. Van het overige bedrag wordt o.a. de coördinator Passend Onderwijs bekostigd en de coördinator van de IB-kring Leusden (2015-2016 is het laatste jaar dat deze functie bestaat).

De taak van de coördinator passend onderwijs is om samen met de (locatie) directeuren en intern begeleiders van de scholen te zorgen dat de basisondersteuning uiterlijk op 1 augustus 2017 op orde is.

Het is voor veel intern begeleiders nog een zoektocht of een ondersteuningsvraag valt onder de basisondersteuning of onder de extra ondersteuning, dus wel of niet bij het SWV gesteld moet worden. Er is hier ook sprake van een grijs gebied.

De coördinator passend onderwijs is ook het aanspreekpunt voor de onderwijsondersteuners vanuit het SWV. Driemaal per jaar bespreken zij de ondersteuningsvragen die bij het SWV binnenkomen vanuit Voila en wat er nog ontwikkeld dient te worden op de scholen. Ook voor externe instanties (denk aan bijvoorbeeld de Gemeente, Larikslaan 2, etc.) is zij het aanspreekpunt.
In 2015 is ruim € 45.000,- van de impulsgelden besteed aan ondersteuningsvragen op het gebied van de basisondersteuning. Deze vragen waren en zijn nog steeds heel divers. Een aantal voorbeelden: Coaching van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement, ondersteuning van leerkrachten in groepen met veel gedrags-
problematiek, leerkrachten extra tijd geven om hun eigen groepsplannen goed op orde te hebben, individuele ondersteuning van leerlingen op diverse gebieden, coaching van intern begeleiders, het realiseren van een pilot yoga om de concentratie van leerlingen - en als gevolg daarvan het leerrendement- te verhogen, een tijdelijke benoeming van een onderwijsassistent om de klassenorganisatie goed op orde te krijgen.
Bij elke toekenning was er een evaluatie van het gelopen traject met als speerpunt: Wat heeft de school hiervan geleerd om een volgende, gelijke aanvraag te voorkomen?

De intern begeleiders komen bij elkaar in kenniskringen, (op gebiedsniveau) georganiseerd door het SWV, leerteams (samen met de collega’s van Larikslaan 2, op lokaalniveau) en bijeenkomsten op bestuursniveau.