Welkom bij de publieksversie van het Voila Jaarverslag 2015. Dit verslag wordt aan veel relaties verstrekt met het verzoek te reageren. Het College van Bestuur (CvB) vindt een jaarverslag vanzelfsprekend, omdat het CvB zich publiekelijk wenst te verantwoorden. Die openheid past bij de waarden van Voila waar gestreefd wordt naar openheid op alle niveaus. Uiteraard kunt u ook, vanuit deze applicatie, het volledige Jaarverslag tot u nemen.


Wij hebben voor u een selectie gemaakt van belangwekkende zaken, waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. De tekst wordt ondersteund door informatieve filmpjes.
In de verscheidenheid van het onderwijsaanbod schuilt de kracht van Voila. Door bovenschoolse ondersteuning te versterken en te sturen op de doelstellingen zoals vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan van Voila (Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in, zie www.voilaleusden.nl), kunnen we realiseren dat het onderwijsniveau op de scholen zich steeds blijft verbeteren. Het CvB is er trots op dat één van haar scholen tot de top tien van de best presterende scholen van Nederland behoort, namelijk ’t Startblok op plaats 6 (www.rtlnieuws.nl). Alle Voila scholen hebben een basisarrangement gekregen van de onderwijsinspectie. Alle Voila scholen maken gebruik van hetzelfde leerlingvolgsysteem (Parnassys) en allen nemen de Cito toetsen af. Hierdoor kunnen we de opbrengsten van de Voila scholen met elkaar vergelijken en bespreken. Het leren van én met elkaar is een basis grondhouding binnen Voila. Deze grondhouding heeft zich zeer concreet vertaald in het aanbieden van “in company scholing” en de collegiale visitatie van schooldirecteuren onderling. Dit project hebben we Q Voila genoemd. Hier gaan we in 2016 mee door.

Een onderwijskundige uitdaging die zich in de laatste week van het jaar aankondigde, was het verzoek van de Gemeente Leusden om taalonderwijs aan kinderen van vluchtelingen aan te bieden. Voila heeft hier geen moment over geaarzeld en de handschoen opgepakt. Na de Kerstvakantie is er hard gewerkt aan het opzetten en inrichten van de Voila Taalschool.
Het CvB heeft met het stafbureau het voormalig bestuurskantoor verlaten, om plaats te maken voor de kinderen. Voila heeft een onderkomen gevonden in het Gemeentehuis van Leusden, waar de Voila medewerkers hartelijk zijn ontvangen.

Ondanks de krimp van het aantal leerlingen, heeft Voila ontslag en boventalligheid van personeel kunnen voorkomen. Om de kosten van boventalligheid en de financiële gevolgen van de wet werk en zekerheid (WWZ) te voorkomen, heeft Voila zich met vijftien andere schoolbesturen gecommitteerd aan de organisatie Transvita (zie www.transvita.nl). Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO.

In 2015 heeft de fusie tussen Kinderland en De Groenhorst zijn beslag gekregen. De nieuwe naam van de school is Het Kompas, de eerste Interconfessionele school binnen Voila.

In opdracht van Voila realiseert bouwbedrijf Pellikaan een multifunctioneel centrum (MFC) voor twee basisscholen, een BSO en een gymzaal. Pellikaan is na de Design & Build realisatie ook nog 20 jaar lang verantwoordelijk voor onderhoud en energieverbruik (Maintain & Energy).
Tenslotte, onze accountant, de heer Vogels van Govers onderwijs accountants, heeft in april en mei 2016 het In Control Framework van Voila getoetst. Op basis van deze toetsing heeft de accountant geconcludeerd dat Voila ‘in control is’ en dat het CvB op basis van het vastgestelde normenkader onderbouwd tot een ‘in control statement’ kan komen. Voila is hiermee de eerste stichting in het primair onderwijs die op deze basis een ‘in control statement’ kan afgeven. Als CvB zijn we hier erg trots op en we willen onze medewerkers op het bestuursbureau voor hun inzet in de afgelopen jaren hiervoor hartelijk bedanken.

Speciale dank gaat uit naar de leden van de auditcommissie, te weten de heren Lex Kreulen en Ronald Streekstra. Het CvB heeft dankbaar gebruik gemaakt van de grote kennis van zaken en ervaring van beide heren. De samenwerking verliep eendrachtig en doelgericht uitmondend in een prachtig resultaat. Op de vraag of we ‘in control’ zijn kunnen we nu volmondig ‘ja’ antwoorden.

College van Bestuur
Wichert Eikelenboom
Gerrit-Jan Weiler